ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน

   บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) ได้จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชัน NextCercise (เน็กซ์เซอไซส์) (“แอปพลิเคชัน”) ซึ่งมีผลผูกพันระหว่างบริษัท และท่าน ทั้งนี้ การเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานแอปพลิเคชันนี้

1. คำนิยาม

   1.1.  “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล รายละเอียด รูปภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ/หรือสื่อวัสดุอื่นใดบนแอปพลิเคชัน

   1.2. “เนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันได้ทำการสร้างขึ้นมา โพสต์บน หรืออัปโหลดเข้าสู่แอปพลิเคชัน

   1.3. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลที่ลูกค้านิติบุคคลประสงค์ให้เข้าถึง เข้าเยี่ยมชม เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน และได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน หรือสมัครลงทะเบียนรับข่าวสารจากแอปพลิเคชัน

   1.4. “ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน” หมายถึง ผู้ใช้งาน ลูกค้านิติบุคคล และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแต่บริบท

   1.5. “พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ซึ่งได้จัดแคมเปญการตลาด (Marketing Campaign) บนแอปพลิเคชัน เสนอสินค้า และ/หรือบริการบนแอปพลิเคชัน อาทิเช่นคูปองส่วนลด หรือคูปองเงินสด เป็นต้น

   1.6. “ลูกค้านิติบุคคล” หมายถึง ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล และประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้บุคคลที่ตนประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้า คู่ค้า ลูกจ้าง สมาชิก หรือ บุคลากรของตนสามารถเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ ลูกค้านิติบุคคลให้หมายรวมถึงตัวแทนผู้มีอำนาจ และบุคคลติดต่อของลูกค้านิติบุคคลด้วย

   1.7. “อุปกรณ์” หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตาม และตรวจสอบการเดิน การออกกำลังกาย และสุขภาพของผู้สวมใส่ได้ อาทิ นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ (Smart Watch) สายรัดข้อมูลเพื่อสุขภาพ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. ข้อกำหนดทั่วไป

   2.1. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน จำกัด หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทอาจทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

   2.2. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าบริการจากท่านในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บค่าบริการ

   2.3. การที่ท่านเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันอาจมีค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

   2.4. ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน และใช้งานได้

   2.5. บริษัทอาจอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. การให้บริการแอปพลิเคชัน

    3.1. บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าติดตาม และบันทึกการออกกำลังกายของตนผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันต่าง ๆ ที่ได้จัดให้มีขึ้นบนแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันนั้น บริษัทอาจจัดให้มีข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบหากมี

    3.2. ผู้ใช้งานสามารถออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับแต้ม และเมื่อผู้ใช้งานสะสมแต้มได้ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถแลกแต้มดังกล่าวเป็นของรางวัลจากบริษัทได้ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการสะสมแต้ม และการแลกรางวัลต่าง ๆ อาทิ คูปองส่วนลด หรือคูปองเงินสดสำหรับนำไปซื้อสินค้า หรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือรางวัลประเภทอื่นใดตามที่บริษัทอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

   3.3. ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานรายอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันได้

   3.4. ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันเพียงเท่าที่ลูกค้านิติบุคคลได้เลือกใช้บริการ และทำการชำระค่าบริการเท่านั้น

   3.5. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันกับท่านจะสามารถเห็นข้อมูลของท่านได้ เช่น การจัดอันดับการแข่งขัน การจัดอันดับการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

   3.6. เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจสามารถทำการโฆษณาสินค้า และบริการของตนบนแอปพลิเคชัน บริษัทอาจทำการส่งข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น และสื่อทางการตลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท

   3.7. ท่านรับทราบว่า การให้บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะทางการแพทย์ หากท่านประสงค์ที่จะได้รับคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ใด ๆ ให้ท่านติดต่อแพทย์ผู้ทำการรักษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ

   4.1. ในการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ (รวมเรียกว่า “สมัครใช้บริการ”) ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ นอกจากนี้ ท่านจะต้องไม่ทำการสมัครใช้บริการโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

   4.2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใด ๆ ของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวบนแอปพลิเคชันโดยทันที หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามคำขอดังกล่าวของท่าน

   4.3. ท่านรับทราบ และตกลงว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน และรหัสผ่านของท่านนั้นถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับ และจะต้องไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน และรหัสผ่านของท่าน การดำเนินการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านถือเป็นการดำเนินการโดยท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านทราบ หรือมีเหตุควรสงสัยว่าได้มีการเข้าถึง หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านโดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอำนาจ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันที และให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมิชักช้า

   4.4. บริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสมัครใช้บริการของท่าน

   4.5. ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน และการเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตาม ท่านต้อง (1) มีอายุสิบห้า (15) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ และ (3) พักอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมว่าในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การสะสมแต้ม (HP) และการเลื่อนระดับ (Level)

   5.1. เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะทำการติดตามการออกกำลังกาย และบันทึกการเผาผลาญแคลอรี่ของผู้ใช้งานที่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาคำนวณ HP ของท่านโดยอัตโนมัติ

   5.2. ผู้ใช้งานจะได้รับ HP จำนวน 1 (หนึ่ง) แต้ม สำหรับการเผาผลาญทุก ๆ 100 (หนึ่งร้อย) กิโลแคลอรี่

   5.3. เมื่อผู้ใช้งานสมัครเป็นผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะได้รับการจัดสรรให้เป็นผู้ใช้งานในระดับที่ 1 (Level 1) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถปรับระดับได้เมื่อมีการสะสม HP ได้ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

 Level 

 จำนวน HP

0

0 - 1 HP

1

2 - 5 HP

2

6 - 15 HP

3

16 - 35 HP

4

36 - 75 HP

5

76 - 145 HP

6

146 - 255 HP

7

256 - 395 HP

8

396 - 585 HP

9

586 - 900 HP

10

901 – 1,000 HP

   5.4. HP ที่ผู้ใช้งานสะสมได้นั้นจะไม่มีวันหมดอายุ

   5.5. ท่านสามารถดูจำนวน HP ของท่านได้บนหน้าบัญชีผู้ใช้งาน

6. การแลกเหรียญ (Coins) และการแลกของรางวัล

   6.1. ผู้ใช้งานสามารถนำ HP ที่สะสมไว้มาแลกเป็น Coins เพื่อนำ Coins ไปใช้แลกของรางวัลบนแอปพลิเคชันได้ โดยทุก ๆ 1 (หนึ่ง) HP จะสามารถนำมาแลก Coins ได้จำนวน 100 (หนึ่งร้อย) Coins

   6.2. Coins มีอายุ 12 (สิบสอง) เดือน โดยเริ่มนับอายุตั้งแต่เดือนที่ผู้ใช้งานได้รับมา และหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าในปีถัดไป กล่าวคือ หากผู้ใช้งานได้รับ Coins ภายในเดือนมิถุนายน 2566 Coins นั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หรือ หากผู้ใช้งานได้รับ Coins ภายในเดือนกันยายน 2566 Coins นั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เป็นต้น

   ทั้งนี้  ผู้ใช้งานที่ได้รับ Coins ก่อนหรือภายในเดือนพฤษภาคม 2566 Coins ของท่านจะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2567

   6.3. เมื่อท่านได้นำ HP มาแลก เป็น Coins แล้วนั้น Coins จำนวนดังกล่าวจะไม่สามารถแลกกลับมาเป็น HP  ได้อีก

   6.4. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การใช้ HP ของท่านเพื่อแลกเป็น Coins จะไม่กระทบต่อระดับผู้ใช้งานของท่าน

   6.5. ผู้ใช้งานสามารถแลก Coins ได้ไม่เกินจำนวนสูงสุดต่อวันที่บริษัทกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 Level 

 จำนวน Coins สูงสุดที่แลกได้ต่อวัน

0

300 Coins

1

300 Coins

2

300 Coins

3

300 Coins

4

400 Coins

5

500 Coins

6

600 Coins

7

700 Coins

8

800 Coins

9

900 Coins

10

1000 Coins

   6.6. ท่านสามารถแลกของรางวัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยไปที่ เมนูแลกของรางวัล ทั้งนี้ จำนวน Coins ที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามที่บริษัทจะได้กำหนด และแจ้งให้ทราบบนแอปพลิเคชัน

   6.7. เมื่อท่านได้ตกลงแลกของรางวัลแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกคำขอแลกของรางวัลดังกล่าวได้

   6.8. ของรางวัลบนแอปพลิเคชันนั้นอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และข้อตกลงระหว่างบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจ

   6.9. ท่านสามารถดูจำนวน Coins ของท่านได้บนหน้าบัญชีผู้ใช้งาน

   6.10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องใด ๆ ในของรางวัลที่ท่านได้รับ ให้ท่านติดต่อบริษัทได้โดยตรง

7. ข้อจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชัน

    7.1. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เช่น จำนวนก้าว ระยะเวลาการออกกำลังกาย ระยะทางจากการออกกำลังกาย หรือ จำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญ ถูกนำมาจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม นั่นคือแอปพลิเคชัน Apple Health และแอปพลิเคชัน Google Fit (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บางประเภทหรืออุปกรณ์บางรุ่น  และอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บางประเภทหรือหรืออุปกรณ์บางรุ่นของท่านกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้ หรืออาจส่งผลให้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านที่ถูกส่งจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมายังแอฟพลิเคชันของบริษัทมีความคลาดเคลื่อน

   7.2. ในการเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชั่น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแอปพลิเคชั่นในลักษณะที่เป็นการทุจริต    ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้แอปพลิเคชั่นในการทำกิจกรรมอื่นใดอันมิใช่การออกกำลังกายอันทำให้ท่านได้มาซึ่งข้อมูลการออกกำลังกายอันเป็นเท็จ

   7.3. ในการเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแอปพลิเคชันในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน

   7.4. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชัน ท่านตกลงว่าท่านจะไม่โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

         7.4.1. เนื้อหาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นใด

         7.4.2. เนื้อหาใด ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกอื่นใด

         7.4.3. เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

         7.4.4. เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการสบประมาท หมิ่นประมาท หรือทำลายศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

         7.4.5. เนื้อหาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นการยั่วยุ ยุยง ข่มขู่ หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเกลียดชังแก่บุคคลอื่น

         7.4.6. เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับภาพอนาจาร และสื่อลามกทุกประเภท

         7.4.7. เนื้อหาใด ๆ ที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

         7.4.8. เนื้อหาอื่นใดที่ถือเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับ

   7.5. ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่ง หรือนำเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันบนแอปพลิเคชัน

   7.6. บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลบ หรือปฏิเสธการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันใด ๆ ของท่านในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

8. การระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน

    8.1. โดยที่

         8.1.1. “ระงับ” หมายถึง การระงับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการออกกำลังกายของท่านซึ่งถูกบันทึกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ถูกลบออกโดยทันที ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายและแลกรับของรางวัลได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ บนแอปพลิเคชั่นได้

         8.1.2. “ปิด” หมายถึง การปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันถาวร

   8.2. หากบริษัทมีข้อสงสัยว่าท่านได้กระทำการผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือหากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าท่านจะกระทำผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือท่านได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ หรือกระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ (รวมเรียกว่า “การกระทำความผิด” ) เป็นครั้งแรก บริษัทจะบอกกล่าวข้อสงสัยดังกล่าวให้ท่านทราบโดยการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันของท่าน พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านจัดหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ต่อบริษัทว่าท่านมิได้มีการกระทำความผิดเช่นว่านั้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด
ในกรณีที่ท่านมิได้จัดหาหลักฐานให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทมีดุลพินิจว่าหลักฐานที่ท่านจัดหาให้นั้นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยให้มีผลทันที
บริษัทจะไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว

   8.3. หากบริษัทมีข้อสงสัยว่าท่านได้มีการกระทำความผิด และตรวจพบว่าบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านเคยมีประวัติถูกระงับบัญชีมาก่อน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยให้มีผลทันที  บริษัทจะไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว

   8.4. บริษัทอาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านหากลูกค้านิติบุคคลผู้สมัครใช้บริการมีการกระทำความผิด ทั้งนี้ โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว

   8.5. หากบริษัทประสงค์ที่จะยุติการให้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน บริษัทอาจทำการปิดบัญชีของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการปิดบัญชีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

   8.6. ท่านอาจยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน ยกเลิกความเป็นสมาชิก และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของท่านได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล โดยเข้าไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และเลือก “ลบบัญชีผู้ใช้”

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

    9.1. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน หรือในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิในการใช้เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นจะเป็นของผู้อนุญาตให้สิทธิ (“ผู้อนุญาตให้สิทธิ”)

   9.2. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอื่นโดยชัดแจ้งจากบริษัท ท่านสามารถเข้าถึง และเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

        9.2.1. ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ทำสำเนา นำออกแสดง เผยแพร่ หรือจำหน่ายถ่ายโอนซึ่งเนื้อหา รวมทั้งจะต้องไม่ทำการทำซ้ำเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้ ยกเว้นเพื่อการเรียกดู และการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า

        9.2.2. ในกรณีที่ท่านทำสำเนาเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันนี้ ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและแท้จริงของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณี และข้อจำกัดการอนุญาต โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าว ตลอดจนแสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรบนสำเนาดังกล่าว

   9.3. ในกรณีที่ท่านได้ทำการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านตกลงให้สิทธิไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตลอดไป และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทั่วโลก

   9.4. บริษัทขอสงวนสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://cdn.nextcercise.com/policy/th/privacy_policy.pdf

11. ข้อสงวนสิทธิ

   11.1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า

        11.1.1. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองการเข้าถึง และพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันนี้ เนื้อหา รวมถึงการให้บริการใด ๆ บนแอปพลิเคชันนั้นเป็นไปตามพื้นฐานของ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เท่านั้น การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะสามารถใช้งานได้ และ/หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่

        11.1.2. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชัน และ/เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันนี้จะปราศจากการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ

         11.1.3. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันนี้จะปราศจากไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือแอปพลิเคชันนี้จะไม่ถูกแทรกแซง หรือปราศจากความผิดพลาดใด

        11.1.4. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันนี้จะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ และ/หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ของท่าน

        11.1.5. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือสมบูรณ์ใด ๆ ของเนื้อหาบนแอปพลิเคชันนี้

        11.1.6. บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองสินค้า บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ของบุคคลภายนอก

11.2. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน และ/หรือฟังก์ชันใดๆ ของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร และไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

12. ข้อจำกัดความรับผิด

   12.1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ของท่าน หรือเกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ของท่าน หรืออันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของแอปพลิเคชัน หรือสิ่งอื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 11.1 ข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (Incidental Damage) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Damage) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)

   12.2. ท่านรับทราบว่าสินค้า และ/หรือบริการซึ่งท่านได้ใช้ Coins แลกมานั้น เป็นสินค้า และบริการที่ได้จัดหาให้แก่ท่านโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว ดังนี้ บริษัทจึงปฏิเสธความรับผิด และความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากสินค้า หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ

   12.3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของอุปกรณ์ของท่านอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

   12.4. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ทำการยกเว้นความรับผิด

13. การชดใช้ค่าเสียหาย

   ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน และหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาจากความสูญเสีย ความรับผิด และ/หรือความรับผิดชอบจากการเรียกร้องสิทธิใด ๆ (รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ) อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

14. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และท่าน

   ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิด หรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน

15. การใช้งานคุกกี้

   บริษัทใช้คุกกี้ (“Cookies”) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บนแอปพลิเคชันนี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้ใช้งาน เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกใช้ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันในโอกาสต่อไป

16. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

   แอปพลิเคชันนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) หรือมีการระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด ๆ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถให้คำรับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้อง ปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงนโยบาย และข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

17. การบอกกล่าว

   การบอกกล่าวใด ๆ ถึงบริษัทให้ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ให้แก่ท่าน บริษัทจะทำการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทในระหว่างการสมัครใช้บริการ

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

   บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน และ/หรือส่งให้ท่านตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท  ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานแอปพลิเคชันหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ

19. ข้อสงวนสิทธิ

   การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนล่าช้านั้นไม่กระทบต่อสิทธิ อำนาจ และการเยียวยาที่บริษัทมีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

20. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข

   หากข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลผูกพัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลผูกพัน ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

21. กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท

   21.1. กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

   21.2. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

22. ติดต่อเรา

   หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถติดต่อฝ่ายงานบริการลูกค้าภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9:00 ถึง 18:00 นาฬิกา ได้ที่

แอปพลิเคชัน Facebook - https://www.facebook.com/NextCercise
แอปพลิเคชัน Line
- @Nextcercise
อีเมล
- support@nextcercise.com

ข้อความของท่านจะถูกตอบกลับภายใน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ
หรือ ติดต่อบริษัทได้ที่
บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 33,31, 31/1 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ วันที่ 15 กันยายน 2566